Forskningsprocessen
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Låt oss anta att dr Citron, som arbetar på en vårdcentral i den stora staden Gröteborg, får idén att C-vitamin är en bra behandling mot högt blodtryck. Hur går hans väg från idé till god forskning?
    Dr Citron och hans intresse för C-vitamin är naturligtvis bara exempel på en sorts idé man kan få. Det behöver ju inte handla om olika behandlingar. Andra exempel på idéer eller frågeställningar kan vara vilka samband som kan ses mellan olika fenomen eller hur patienter kan uppfatta att ha en viss sjukdom.

Vägen till ett lyckat projekt
Vägen från idé till ett lyckat projekt bör gå efter en viss väl beprövad väg (figur 1).

Figur 1 - Översikt över
forskningsprocessen
 

Din idé

ß

Se efter vad andra har gjort
(onödigt att uppfinna hjulet igen)

ß

Skaffa en handledare
Planera ditt projekt noga.
Dokumentera = Skriv projektplan

ß

Söka pengar
och ev. även prövning av
Forskningsetikkommittén

ß

Vänta på skriftligt svar från
Forskningsetikkommittén
VIKTIGT!!!

ß

Projektet genomförs.
Datainsamling

ß

Analys och tolkning av
insamlad information

ß

Skriva rapport eller
vetenskaplig artikel

ß

Marknadsföring av
fynden

Projektplanen ett viktigt delmål i forskningsprocessen
Att få skrivet en bra projektplan är alltså ett viktigt delmål. Här bör man sedan stanna upp lite grand. Ofta kan projektplanen må bra av att ligga ett litet tag medan man funderar igenom sin planering. Kanske får du tankar om förbättring. Innan du gått vidare med att söka pengar och söka till forskningsetikkommittén finns fortfarande rum för förbättringar.
    En projektplan skall ofta bifogas när man söker pengar. Olika anslagsgivare har olika mallar för vad som skall ingå i en projektplan. Alla dessa olika mallar är dock ganska lika och brukar se ut ungefär som i figur 2.

Figur 2 - Viktiga inslag i projektplanen

1) Problembeskrivning (Vad är problemet? Varför är det viktigt att lösa det? Är det vetbart? Vill vi veta det?) Detta är viktigt att formulera skriftligt!!
2) Inventering vad är gjort tidigare. Här gör du litteratursökning.
3) Beskriv varför denna studien behövs. Vilka potentiella vinster finns med detta projekt?
4) Beskriv ditt syfte (översiktligt vad tänker du göra)
5) Beskriv dina frågeställningar/hypoteser om ditt projekt har kvantitativ ansats (Hypoteser får ej förekomma och frågeställningar skall helst undvikas om du har kvalitativ ansats)
6) Beskriv din teoretiska referensram (Något som bara görs om du använder kvalitativ ansats)
7) Planera metodiken. Beskriv mycket detaljerat hur du skall gå tillväga. Vilka vägar är realistiska? Observera att det finns två olika sorters metodik:
a) Metod som eventuella patienter skall behandlas med.
b) Metodik som skall användas för att utvärdera och svara på mina frågeställningar.
Du måste skilja upp dessa olika sorters metodik och beskriva båda.
8) Gör en realistisk tidsplan
9) Gör en realistisk kostnadskalkyl. Dela gärna upp kostnaderna i:
*Lönekostnader inklusive sociala avgifter
*Inköp av kapitalvaror med bestående värde (oftast >2.500:- /st)
*Inköp av förbrukningsmaterial (<2.500:- /st)

Rent teoretiskt är det bra om man börjar på punkt 1 och gör den klar innan man går till punkt 2 o.s.v. I praktiken fungerar det sällan så. Ofta jobbar man med flera punkter parallellt. Det finns en tydlig gräns mellan det som ingår i projektplanen och det som kommer efteråt. Det är alltså viktigt att inte påbörja datainsamling innan projektplanen är klar och forskningsetikkommittén har gett sitt skriftliga godkännande! Arbetet innan själva datainsamlingen påbörjas är alltså det viktigaste. Är detta väl planerat fungerar oftast resten av projektet utan problem.

Marknadsföring
När data är insamlade och analysen är gjord uppstår frågan hur resultatet skall redovisas. Internationella vetenskapliga tidskrifter ger ofta den största spridningen av resultaten. Här finns ofta en onödig respekt och rädsla för vetenskapliga tidskrifter. En del goda projekt hamnar inte i en vetenskaplig tidskrift därför att projektledaren inte vågar tro att det egna arbetet är av sådan kvalitet att det platsar i en vetenskaplig tidskrift. Läs mer om detta på sidan om att skriva en skriftlig artikel/rapport.
    Massmedia glöms ibland bort. Många intressanta resultat är av allmänt intresse och massmedia publicerar gärna detta om de bara får veta något. Man behöver inte hålla en stor presskonferens med TV-kameror. Det räcker med ett litet fax till tidningarnas redaktion där du ger lite information och en hänvisning om vart de kan vända sig om de vill veta mer.


Detta är en av flera sidor som ger råd och tips om hur man skriver en projektplan. För att se de andra sidorna gå till sidan om att skriva projektplan.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.