Handledare
Denna sida är uppdaterad 2011-12-27

(Titta gärna på vår engelska uppdaterade sida: Science-Network.TV om "Supervision (of PhD students)".)

Kommer man in i ett stort pågående ramprojekt för att göra ett antal mer eller mindre färdigplanerade delarbeten, eller skall man från scratch driva sin egen idé? Det sistnämnda kräver lite mer av både den som blir handledd och av handledaren. Den vidare diskussionen utgår från sistnämnda situationen men de tips som ges är användbara även när man arbetar som en del i en större projektgrupp som har ett gemensamt ramprojekt.

Till dig som behöver handledning
Om du inte har erfarenhet av forskning är en handledare oumbärlig. Handledarens roll är lite olika beroende på din egen roll. Om du går in som en medlem i ett forskningsteam som har ett definierat mål blir handledarens roll att sätta dig in i din arbetsuppgift och beskriva för dig vilka problem du förväntas lösa. En helt annan situation är om du får en egen idé och ber en handledare hjälpa dig göra något av idén. I den första situationen har handledaren initiativet och styr. I den andra situationen är det den som får idén som styr och handledaren är då en resurs.
    Om du är oerfaren som forskare är det oklokt att försöka göra en studie helt på egen hand. Även vid en mindre enklare studie behövs någon erfaren som kan ge synpunkter. Troligen är du redan på rätt spår men de där små detaljsynpunkterna som du kan få av en handledare kan ibland vara skillnaden mellan framgång eller flopp.

Hur hittar jag en handledare?
Se: http://www.fou.nu/is/sverige/user/resurs/search (ändra "urval" från "alla resurser" till "Handledare", klicka sedan på "Sök")

Hur kontaktar jag handledaren?
Förbered dig lite innan första kontakten med handledaren. Försök skriva ner din idé skriftligt med några korta rader. Idén blir ofta klarare när man går från tanke till några skriftliga rader. Det är också en fördel om du läser på lite om forskningsmetodik innan du diskuterar med handledaren. Det kan du göra genom att läsa här på denna webbplats eller genom att läsa någon bok om forskningsmetodik. Har du läst på lite innan första kontakten får både du och handledaren ut mer av er första träff. (Under konstruktion)

Hur handledning bör fungera
Vad är handledarens roll? Vad kan man förvänta sig av en handledare? Hur skall det fungera rent praktiskt? Hur hanterar man sin handledare? Konflikter?? Som en introduktion kan du se filmen: Who wants Einstein? Supervision of PhD students # Part 1 - The good example

Checklista när projektet planeras:

  1. Börja med att tillsammans skriva ner på vad sätt man vill vara klokare när projektet är över. När detta är formulerat låt diskussionen kretsa kring hur man kan uppnå denna klokskap. När man skriver ner detta brukar man kunna mejsla fram grunden till en projektplan som sedan kan finputsas.
  2. Splitta redan tidigt. Tänk på vilka separata artiklar som kan bli resultatet redan från början. Det förenklar arbetet om varje del kan identifieras så tidigt som möjligt. Även om man ofta gör samordnad datainsamling kan efterarbetet sedan bedrivas med fokus på ett delarbete i taget.
  3. Diskutera metodik
  4. Budget och finansiering
  5. Etikprövning?
  6. Andra tillstånd?
  7. PuL

Checklista när projektet pågår

  1. Låt projektledaren göra upp en pärm. Under en flik görs dagboksliknande anteckningar som sammanfattar alla beslut som tas i projektet, även små beslut. Under en flik bör finnas en sammanfattning av rådata med hänvisningar till kompletta rådata (som kanske inte får plats i pärmen). Under en flik bör finnas sammanfattning av alla fynd analysen lett till.
  2. Om det är en studie som analyserar data med statistik så be den du handleder att redogöra för bortfallet. Viktigt att tidigt planera för hur man skall ha kontroll över detta. Innan insamlade data börjar analyseras skall man ha full kontroll över bortfallet.
  3. När data är insamlade börja med att bestämma hur data skall lagras före analys. Om det handlar om data som analyseras med statistik kommer data sannolikt lagras som en datafil. Börja inte analysera innan ni har bestämt att data nu är överförda från papper och införda i datafilen på ett tillförlitligt sätt. Börja med att göra enkla sammanställningar för att kontrollera att data verkar inmatade korrekt. Exempelvis att ta fram en översikt över inmatade värden med max- och min- värden. Finns orimliga värden registrerade? Ofta hittas nu en del orimligheter och dessa behöver kontrolleras mot rådata. Kontrollera att antalet individer i denna datafil stämmer med bortfallsanalysen. Om inte spåra felet innan egentliga analyser börjar göras. Låt denna process ta tid! Används sedan i alla analyser och sammanställningar bara denna enda databas.

Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.