Att söka pengar till forskningsstudier
Denna sida är uppdaterad
2004-11-29

Se även:
http://www.fou.nu/is/sverige/systematisk

En större sammanställning av anslagsgivare kommer att växa fram på ovan nämnda webbplats. När den är mer välfylld kommer nedanstående länkar till anslagsgivare att tas bort.

Statliga forskningsråd
En central roll i FoU-systemet spelar forskningsråden. Dessa började inrättas under 1940-talet och har som uppgift att fördela statliga medel mellan de forskningsprojekt som bedöms angelägna.
    1977 bildades tre forskningsråd under Utbildningsdepartementet: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medicinska forskningsrådet (MFR) och Naturvetenskapliga (NFR) forskningsrådet.
    1990 bildades under Näringsdepartementet Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) och under Socialdepartementet Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR). Forskningsråden har elva ledamöter, varav ordföranden och tre ledamöter utses av regeringen och de övriga av representanter för forskningen vid universiteten.
    Från och med den 1 januari 2001 har det nyinstiftade Vetenskapsrådet tagit över den verksamhet som förut bedrivits av Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Medicinska forskningsrådet (MFR), Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) och Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR). Inom Vetenskapsrådet finns tre ämnesråd: ett för kultur- och samhällsvetenskap, ett för medicin samt ett för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Utöver de statliga forskningsråden finns medel att söka från olika landsting samt ett flertal stiftelser och fonder. Nedan följer några länkar där du kan hitta mer information.

När du söker pengar är det viktigt att följa alla anvisningar noga. Varje anslagsgivare har sina egna regler för detta. Instruktioner om detta finns i de flesta fall på internet (följ länkarna nedan).

Vårdalstiftelsen Stiftelsen för vård- och allergiforskning – Vårdalstiftelsen – bildades 1994 efter beslut av Sveriges riksdag. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet. Vårdalstiftelsen delar ut ca 40–50 miljoner kronor årligen genom olika former av forskningsstöd till dessa båda områden. Utmärkande för Stiftelsens verksamhet skall vara:
  • koncentration av insatser så att forskargrupper med hög kvalitet främjas
  • befordrande av projekt och program som innebär gränsöverskridanden mellan discipliner
  • befordrande av forskarutbildning och forskarrekrytering
  • samverkan och samfinansiering med övriga organ som ger stöd till forskning och forskarutbildning inom Stiftelsens verksamhetsområde varvid särskilt beaktas de forskningsbehov som den förändrade strukturen för vårdutbildningarna föranleder.
Trygghetsfonden Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting bildades 1984 av Svenska kommunförbundet. Ändamålet med fonden är att stärka anställningstryggheten i kommuner och landsting genom att stödja lokala utvecklingsprojekt samt att sprida information om och erfarenheter från genomförda projekt. Stiftelsen för Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting sammanträder fem gånger per år och fördelar de cirka 20 miljoner kronor som fonden förfogar över.
Barncancerfonden Barncancerfonden har avsatt 21 miljoner för forskning under 1999. Man kan söka för klinisk forskning, omvårdnadsprojekt samt grundforskning rörande barncancer.
Cancerfonden Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamhet som på olika sätt kan bidra till förbättringar inom vård och behandling. Bakom Cancerfonden – som bildades 1951 – står 38 huvudmän som representerar praktiskt taget hela organisationssverige. Cancerfonden delar årligen ut  200-250 miljoner kronor.
Stiftelsen för strategisk forskning Stiftelsen för strategisk forskning inrättades formellt den 3 januari 1994. Den tilldelades då 6 miljarder kronor, eller 60% av de medel som reserverades för forskning i de s k löntagarfonderna våren 1993. Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
Hjärnfonden Informerar om och finansierar forskning kring hjärnans sjukdomar genom att dela ut stipendier till disputerade forskare. Ansökningshandlingar kan hämtas på internet. (**)
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) En stiftelse med syfte att främja kompetensutveckling. Huvuddelen av KK-stiftelsens finansiering riktas mot insatser som avser stöd till
- kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv, universitet, högskolor och forskningsinstitut,
- profilerande forskning vid mindre och medelstora högskolor samt
- främjande av informationsteknik.

Du hittar instruktioner och blanketter för ansökan på internet.
Diabetesförbundet Ändamål: Främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika vårdområdena avseende diabetes, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.
Vem kan få medel: Medel ur forskningsfonden tilldelas i huvudsak läkare som forskar om diabetes samt till resebidrag avseende kongress- och studieresor. Omvårdnadsanslaget är i första hand avsett för vårdpersonal, exempelvis sjuksköterskor, dietister och fotvårdare, samt till kongress- och studieresor kopplade till omvårdnadsforskning. Gästforskarstipendier utdelas för att öka möjligheterna för besök av utländska forskare, som kan överföra ny kunskap och nya metoder till svensk forskning. Sommarstipendier utdelas till medicine studerande som får möjlighet att delta i en etablerad forskningsgrupps forskning.
Crafoordska stiftelsen Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation bl. a. främja svensk vetenskaplig undervisning och forskning.
Svenska psoriasisförbundets forskningsfonder Svenska Psoriasisförbundets forskningsfonder har till ändamål att ge bidrag till forskning om psoriasis och psoriasisartrit. Ansökan ska sändas till Psoriasisförbundets kansli senast den 1 juni.
Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet prioriterar och finansierar grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.

 


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.