Grounded theory
Denna sida är uppdaterad 2007-08-04

I den klassiska kvantitativa forskningsansatsen bildar man ofta först en hypotes (=ännu ej testad teori) som man sedan testar. I grounded therory är syftet att göra tvärtom, d.v.s. att skapa nya teorier utifrån observationer av den verklighet man förutsättningslöst utforskar. I grounded theory gör man alltså ingen hypotesprövning utan går direkt till verkligheten för att se vilka teorier som den genererar. Grounded theory är en av de kvalitativa forskningsansatserna som står de kvantitativa ansatserna närmast.

Historisk bakgrund
På 1960-talets början kännetecknades sociologisk forskning av att man konstruerade hypoteser och teorier utan någon egentlig empirisk grund (empirisk grund = baserad på observationer av verkligheten). Barney Glaser, statistiker vid Columbia universitetet, var kritisk och kallade detta för "groundless theory". I mitten på 1960-talet började Glaser att arbeta med Anselm Strauss, forskare i kvalitativa metoder vid Chicagouniversitetet. Tillsammans gjorde de ett projekt om döendets problematik (Awareness of Dying, 1967). Under arbetet utvecklar de en metod som 1967 publiceras i boken The discovery of Grounded theory. Huvudtanken var att den producerade teorin skall grundas i insamlade data, inte i någon på förhand bestämd teori. Grounded theory handlar om vad som händer i relationer mellan människor. Under 1980-talet och 1990-talet har grounded theory fått en stor betydelse inom bland annat folkhälsovetenskap och omvårdnadsforskning.

(Det som kommer nu är ännu ej färdigskrivet)

Ett utmärkande drag för just grounded theory är att man påbörjar analys av datainsamlingen direkt efter att första observationen/intervjun är gjord. Nästa datainsamlingsomgång påverkas av de denna första analys. Datainsamling och analys går sedan hand i hand och nya fynd styr den fortsatta datainsamlingen.

Grounded theory passar ofta bra till att studera processer och strukturer.

Läs mer på Wikipedia om Grounded theory.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.